logo

Dotacja na kapitał obrotowy 30.07.2020

Firma „BOND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach i dla działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy podpisała umowę o nr POIR.03.04.00-24-0670/20-00 na dofinansowanie realizacji projektu pt.:

Dotacja na kapitał obrotowy „BOND”

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 327.075,12 PLN

Wielkość dofinansowania: 327.075,12 PLN

Termin realizacji projektu: 01-08-2020 do 31.10.2020 r.